Kommunestyret

PS 19/19 Godkjenning av protokoll fra møtet den 31.01.2019 PS 20/19 Finansiering redusert utbygging Dolmøy Næringsområde PS 21/19 Finansiering VA anlegg Sandstad, Svarthavet PS 22/19 Søknad om skjenkebevilling Elif AS PS 23/19 Endring av veinavnet Utsikten til Fyrmesterveien i Hitra kommune PS 24/19 DalPro AS - søknad om kommunal lånegaranti PS 25/19 Retningslinjer for fondet "Trivselstiltak grendene"

Join Webcast