Kommunestyremøte - 10.05.2022

028/22 Dagsorden 029/22 Revisjon Øksnes kommunes finansreglement med vekt på langsiktige plasseringer 030/22 Budsjettregulering - investeringsbudsjett 2022 031/22 Meknader til offentlig etterysn interkommunal Kystsoneplan for Vesterålen 032/22 Hovedplan veg 033/22 Skole- og kulturkvartalet 034/22 Rapportering om oppfølging av kommunestyrets vedtak - forvaltningsrevisjonsrapport Tilpasset opplæring 035/22 Profilhåndbok Øksnes kommune 036/22 Reglement Øksnes Ungdomsråd 037/22 Reglement for partssammensatt utvalg Øksnes kommune 038/22 Budsjettregulering midler til fysiske tilretteleggingstiltak 039/22 Plan for Leve hele livet - Øksnes kommune - Temaplan 040/22 Lønnsjustering politisk ledelse 041/22 Ny behandling k-sak 025/22 - Avklaring vedtak i K-sak 100/21 og 010/22 - valg til politiske organer

Join Webcast